גולש יקר, השימוש בפורטל ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:
השימוש בפורטל זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון הפורטל. על כן, בטרם השימוש בפורטל, עליך לקרוא את מלוא התנאים המפורטים להלן.
1.    הפורטל מנוהל ע" עורכי דין וחברת EK Design.
2.     אתר http://www.legalinfo.co.il ו/או כל אדם מטעמם (להלן: "מפעילי הפורטל") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכניו הפורטל בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על מחשבים של הגולשים בפורטל. כן לא ישאו מפעילי  
        הפורטל בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
3.     השימוש בפורטל ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש").              
        למפעילי הפורטל ו/או לעורכי הדין השייכים לפורטל לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי המשתמש בגין כך.
4.     המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל מידע מכל סוג שהוא שנתקבל בעת השימוש בפורטל. כמו כן, המשתמש אינו
        רשאי להסתמך עליו ו/או להעבירו לצד ג'. המידע המצוי באתר ו/או המועבר באמצעותו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או      
        תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.
5..    כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילי הפורטל כל אחריות.המידע הינו
        חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.
6.     המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי הפורטל ו/או עובדיהם ו/או  
        מי מטעמם ו/או עורכי הדין השייכים לפורטל בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או  
        שיהיה  בפורטל בעתיד.
7.    ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבפורטל הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות
       כאלה או אחרות ונכונות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.
8.    המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות לעו"ד המתאים,  
       באופן אישי ושלא באמצעות הפורטל,לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר.
9.    בנוסף, מובהר כי אין בציון ו/או אזכור ו/או הופעת פרטי עו"ד ו/או נותן שירותים כזה או אחר ו/או קישור אליהם בפורטל
       כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להמנע מפעולה כזו או אחרת.
10. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או כותבי התכנים המתפרסמים בפורטל, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות
       אשר יגרמו עקב השימוש בפורטל ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בהם.
11. למפעילי הפורטל הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהפורטל בהתאם
      לשיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
12. כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני בפורטל- לרבות בשם http://www.legalinfo.co.il ,בעיצוב הפורטל, בתכנים
      המתפרסמים בו ובכל תוכנה, קוד מחשב, יישום, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של מפעילי
      הפורטל ו/או של כותבי התכנים בלבד, לפי העניין.
13. מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, לצלם, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ,
      למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם  
      המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
14. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי
      או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות
     היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב
     של בעלי הזכויות בתכנים אלה.
15. מובהר בזאת כי בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות
      ו/או לפניות שנשלחו לפורטל. לעיתים לא ניתן לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה או במקרה
      בו לא ניתן לתת ייעוץ באמצעות האינטרנט ללא פגישת ייעוץ אישית עם עו"ד המתמחה בתחום.
16. האתר מאפשר פנייה לצורך יעוץ בסיסי ו\או ראשוני אל המפרסמים באתר. האחריות בגין השימוש באפשרות פניה לעורך דין לרבות כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי שייגרמו בגין שימוש שכזה, הינה על אחריות המשתמש ו/או שואל השאלה בלבד ובשום מקרה לא תהיה על בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או עורכי הדין כל אחריות לכך.
17. אין לראות בתשובות למשתמש באמצעות מערכת הפורטל, בעליו, מפעיליו ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את השאלה
      להתייחסותם, משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו ולמשתמש לא תהיה האפשרות
      לעשות שימוש כזה או אחר בתשובה זו ולטעון לנזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי שנגרם לו עקב שימוש זה
18. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם  
      למשתמש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם עו"ד זה או אחר, או עם עוה"ד שהשאלה הועברה להתייחסותו, וא/ו
      בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או  
      דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד בעלי הפורטל, מפעיליו ו/או מי מטעמם.
19. המשתמש מתחייב בזה לשפות את בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי
     מהם בעקבות השימוש באפשרות הפנייה לייעוץ בסיסי כאמור לעיל ,לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמה נועדה לרבות פעולות שנעשו בזדון.
20.המשתמש, שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו באמצעות הפורטל הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע מטעם מפעילי
     הפורטל ו/או בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מטעם עורכי דין שקיבלו את השאלה להתייחסות, הכל לכתובת הדואר
     האלקטרוני שהזין המשתמש, שואל השאלה, במקום המיועד לכך במסגרת פנייתו לפורטל.
21.תנאי השימוש באפשרות זו באים להוסיף על האמור בתנאי השימוש הכלליים בפורטל זה, ובשום מקרה אין בתנאי
     השימוש באפשרות זו כדי לגרוע בכל דרך שהיא מתנאי השימוש הכלליים בפורטל המפורטים לעיל.
22.בעלי הפורטל ו/או מפעיליו יוכלו להפסיק או לשנות את מתן שירותי הפורטל, בין אם נתנו על כך הודעה מראש ובין אם
      לאו, מבלי שתהא להם חבות כלשהי כלפי מי מהמשמשים או צד ג' כלשהו.
23.בעלי הפורטל ו/או מפעיליו יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו בהתאם למדיניות הפרטיות
     המופיעה בפורטל. אף על פי כן, חשוב להבהיר כי לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו ועל כן בנסיבות אלה,
המשתתף פוטר בזה את בעלי הפורטל ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלה.
24.    המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לאחסן ו/או להפיץ באמצעות הפורטל תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:
24.1. תכנים בלתי חוקיים ו/או  שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
24.2. תכנים בעלי אופי של השמצה ו/או הטרדה ו/או הסתה אישית ו/או פגיעה ו/או כל תוכן שלילי.
24.3. תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע בפורטל או במשתמשים אחרים.
24.4. תכנים הפוגעים בפעילות הפורטל או במשתמשי הפורטל.
24.5. תכנים המפרים  ו/או הפוגעים בזכויות יוצרים.
24.6. הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.
24.7. המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לפורטל.
24.5 תכנים הפוגעים בתחרות, מהווים תחרות בלתי הוגנת, והמפרסמים עורכי דין אחרים שלא באמצעות אינדקס עורכי הדין של האתר, לרבות קישורים לאתרי משרדי עורכי דין, לאתרים המפרסמים עורכי דין, ולאתרים אחרים המתחרים באתר ו/או בעורכי הדין המנהלים את הפורומים שבו ימחקו ללא הודעה מוקדמת ולשקול דעת מנהלי האתר ועורכי הדין.
25.    המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שבעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם אחראים על ציוד  ו/או תוכנות .בעלי הפורטל ו/או
         מפעיליו אינם אחראים על בקשות ו/או שאלות ו/או פניות שאבדו, הגיעו באיחור או שנשלחו לכתובת לא נכונה, פניות
        שניזוקו או לא ברורות מכשל טכני או כשל תוכני. בעלי הפורטל ו/או מפעיליו אינם ולא יהיו בשום מקרה אחראים על
        כל נזק, ישיר ו/או עקיף בכל המקרים הכוללים רשלנות ממדרגה ראשונה והפרת החוק במתכוון.
26.   על השימוש בפורטל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהפורטלים
        ו/או מהסכם זה הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב והמרכז בישראל.
27.   האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית