פורסם ב 6/11/2010 ע"י

בהליכי הוצאה לפועל מוצא עצמו לרוב החייב נרדף על ידי נושיו המפעילים עליו לחץ בלתי נסבל באמצעות עיקולים, פקודות מעצר וכדומה. חייב אשר חובותיו מגיעים לסכומים כה גבוהים עד אשר אין ידיו משגת להשיבם יוכל להגיש בקשה להכריז עליו כפושט רגל ובכך לשים קץ לרדיפה הבלתי פוסקת אחריו. 

 היתרון המרכזי והמיידי בו זוכה החייב בהליך של פשיטת רגל הוא הקפאה מיידת של כלל ההליכים שנפתחו נגדו לרבות: תביעות, הוצאה לפועל, פקודות מאסר, עיקולים וכו'.עם הקפאת ההליכים הללו תיפסק גם צבירת הריבית ההולכת ותופחת. יתרון נוסף שמקנה הליך זה הוא איחוד כלל החובות והסדרת החזר כולל לכל הנושים בשיעור נמוך בהתאם ליכולתו של החייב באופן בו יוכל החייב להשיב את חייו למסלולם ולנהל אורח חיים רגיל ובמקביל להשיב את סך החובות שצבר. אף קיימים מקרים בהם זוכה החייב לפטור מחלק מחובותיו או מהפטר מלא של חובותיו.

כיצד פותחים בהליך פשיטת רגל?

הבקשה לפשיטת רגל יכול שתוגש הן על ידי החייב עצמו והן על ידי נושה של החייב כאשר  רוב רובן של הבקשות מוגשות על ידי החייב עצמו. הבקשה תפרט את מעשה פשיטת הרגל שיהווה את עילת הבקשה. עם הגשת הבקשה לפשיטת רגל תחל מסכת חקירות ובירורים שעל החייב לעבור על ידי הכונס הרשמי לשם גילוי פרטים אודות החובות שצבר וכן כדי לוודא שאכן החובות נוצרו בתום לב ולא כתוצאה ממעשי מרמה שנקט החייב. בהסתמך על הבקשה לפשיטת רגל ועל מסקנות הכונס הרשמי מוסמך בית המשפט ליתן צו כינוס נכסים שמטרתו לכנס את כלל נכסיו של החייב כדי שניתן יהיה לממשם בעתיד לטובת נושיו. 

יחד עם זאת, עם מתן צו הכינוס יחולו על החייב מגבלות רבות כגון: איסור פעילות כלכלית, איסור יציאה מן הארץ, תשלום חודשי לקופת הכונס הרשמי. מגבלות אלו נועדו כדי למנוע צבירת חובות נוספים. החל ממתן צו הכינוס על הנושים להגיש תביעה חוב במשך 6 חודשים ממועד פרסום  צו הכינוס ברשומות. במהלך ששת החודשים הללו יכנס הכונס הרשמי אסיפות נושים כדי להקנות הזדמנות לנושים להביע את עמדתם באשר לאופן פרעון החובות המגיעים להם. כמו כן במהלך תקופה זו יעבור החייב חקירה על ידי הכונס הרשמי לצורך בירור מקיף באשר למסת נכסיו, עסקיו והחובות הנצברים. על החייב להתייצב במשרד הכונס הרשמי במועד שנקבע, לשתף פעולה ולמסור כל מידע ומסמך שיתבקש. סיום התהליך בדיון בבקשה לפשיטת רגל שיתקיים בנוכחות החייב, נושיו והכונס הרשמי ואשר בסיומו יחליט בית המשפט אחד מאלה: (א) אם לקבל את הבקשה ולהכריז על החייב פושט רגל; (ב) לדחות את הבקשה באם שוכנע כי מצבו של החייב מאפשר לו לפרוע חובותיו ואין הוא זקוק לסעד של פשיטת רגל או לחילופין אם שוכנע בית המשפט כי החייב ניצל את הליך פשיטת הרגל בחוסר תום לב ובמטרה להתחמק מתשלום חובותיו; (ג) להכריז על החייב פושט רגל ובמקביל ליתן לחייב הפטר מכל חוב בר- תביעה בפשיטת רגל, אם הגיע למסקנה כי אין בניהול הליך פשיטת הרגל נגד החייב כדי להביא תועלת לנושים. (ד) לדחות את ההחלטה בבקשה לפשיטת רגל אם סבור בית המשפט כי ניתן לסיים את ההליך בדרך של פשרה. יש לציין כי בכל אחד מן השלבים של הליך פשיטת הרגל, רשאי החייב להציע הסדר פשרה עם נושיו ובכך לשים קץ להליכי פשיטת הרגל.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האם בגידה בבן זוג מביאה לפגיעה בזכויותיו ברכוש?

רבים סבורים כי התשובה הינה חיובית ואף מחויבת המציאות. האומנם? החוק קובע כי רכוש אשר הצטבר במהלך הנישואין, שייך לשני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם, ללא קשר על שם מי הרכוש רשום. הדבר חל גם על רכוש וגם על כספים וזכויות. עוד קובע החוק כי הוראותיו חלות על בית הדין הרבני. היינו, גם כאשר בית הדין הרבני דן בסכסוך בין הצדדים, לרבות בפרשת הבגידה אל מול הרכוש המשותף, גם אז חייב בית הדין לפסוק על פי הוראות החוק האזרחי. עד כאן טוב ויפה.

מהי מהירות מופרזת?

הסכנות כאשר נוהגים בצורה בלתי אחראית או רשלנית הן רבות מאד וכדאי להזכיר מספר מהן. דבר ראשון, כאשר אתם נוהגים בצורה מסוכנת אתם מסכנים לא רק את עצמכם, אלא גם את היושבים לצדכם, את הנהגים האחרים בכביש ואת הולכי הרגל. פעמים רבות תאונות דרכים נגרמות עקב רשלנות של הנהגים, וניתן לומר כי זהו הגורם מספר אחד לתאונות דרכים, יותר מתנאי הכביש.

חייב מוגבל באמצעים

סיקור מקצועי קצר אודות הליך מוגבל אמצעים ואיחוד תיקים בהוצאה לפועל.

האומנם יורש אדם את מלוא זכויות בן זוגו?

נדמה כי הדעה הרווחת בציבור הינה כי אדם שהלך לעולמו, והותיר אחריו אישה וילדים קטנים, הרי שרכושו וזכויותיו עוברים לאישה בלבד. לא כך הם פני הדברים.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי