פורסם ב 8/1/2011 ע"י

חקירת יכולת
 
אחת התכליות המונחות בבסיסו של חוק ההוצאה לפועל הינה לסייע לזוכה לגבות את חובו במהירות וביעילות. על מנת להגשים תכלית זו, קובע סעיף 67 לחוק ההוצאה לפועל, כי ראש ההוצאה לפועל רשאי לזמן חייב לחקירת יכולת לפי בקשת חייב, בקשת זוכה או מיוזמתו שלו.
חקירת יכולת מטרתה לבחון את יכולת הפירעון של החייב ולהכשיר את הקרקע למתן צו תשלומים נגד החייב. תכלית נוספת אותה באה להגשים חקירת יכולה הינה להשיג את מירב המידע הדרוש על קיומם של נכסים, לרבות רכוש במקרקעין, מיטלטלין וזכויות קיימות או עתידיות של החייב, בארץ ובחו"ל, באמצעותם ניתן לפרוע את החוב של החייב.
חוק ההוצאה לפועל קובע כי חייב שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, רשאי להתייצב לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל בתוך 21 יום מיום קבלתו את האזהרה. החייב רשאי להתייצב בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל ובשעות שהן פתוחות. עם התייצבותו של החייב לחקירת היכולת, עליו למסור לפקיד ההוצאה לפועל את המסמכים הבאים: כתב ויתור סודיות בענייני כספים ונכסים חתום ומאושר על ידי עורך דין, צילום תעודת זהות + ספח, מילוי שאלון בדבר יכולתו הכלכלית וצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות ומפורטות בכתב ויתור סודיות. חובת ההתייצבות לא תחול על חייב שהגיש בקשת " פרעתי ", תוך 21 יום מהמצאת האזהרהאלא אם נדחתה בקשתו. אם החייב הוא תאגיד או הוכרז כמוגבל באמצעים, או במקרה שהחייבהגיש בקשה לצו תשלומים תוך 21 יום מקבלת האזהרה אין הוא חייב להתייצב לחקירת יכולת.
חקירת היכולת תתבצע לרוב על ידי ראש ההוצאה לפועל. בחקירת היכולת רשאי ראש ההוצאה לפועל לחקור את החייב במעמד צד אחד, עם זאת רשאי הוא להורות על קיום חקירה נוספת במעמד הצדדים, היינו הזוכה והחייב. כמו כן, רשאי ראש ההוצאה לפועל, להזמין לחקירה עדים ולאכוף את התייצבותם ומתן עדותם. מקום בו בידי הזוכה או בידי עורך דין מטעמו, מידע אודות נכסי החייב, שאינו נמסר לראש ההוצאה לפועל, רשאי בא כוח הזוכה לחקור את החייב.
בתום חקירת היכולת רשאי ראש ההוצאה לפועל לצוות על תשלום החוב הפסוק במועד ובשיעורים שיקבע וכן להורות על עיכוב הליכים כנגד החייב, לרבות: ביטול צו מאסר, ביטול עיקול משכורת, ביטול עיקול חשבון בנק, ביטול עיקול מיטלטלין וכיו"ב, כל זאת בתנאי שיעמוד החייב בצו התשלומים שנפסק לו.
חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו, רשאי בכל עת להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או כל צו תשלומים שניתן לפי החוק.
במידה וחייב שזומן לחקירת יכולת, על פי בקשת זוכה או על פי בקשת ראש ההוצאה לפועל, ולא התייצב לחקירתו, יראו בו כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בתיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגדו וניתן אף לתת נגדו צו מאסר. במקרה זה, רשאי הזוכה לנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו לצורך גביית החוב מידי החייב. יחד עם זאת, מקפידים בלשכות ההוצאה לפועל שלא להוציא צו מאסר כנגד חייב ללא קיום חקירת יכולת, שכן הזכות לחקירת יכולת נתפסת כזכות יסוד.
כמו כן, חייב אשר התייצב לחקירת יכולת ואולם לא המציא את כל המסמכים הנדרשים שצוינו לעיל (כתב ויתור סודיות, שאלון, ת.ז.+ספח, המסמכים הנדרשים בכתב ויתור סודיות), רשאי ראש ההוצאה לפועל לראות בכל אי התייצבות לחקירה, על כל ההשלכות שבכך ולקבוע כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ולאפשר לזוכה לנקוט בהליכים כנגד החייב.
 
 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

האומנם יורש אדם את מלוא זכויות בן זוגו?

נדמה כי הדעה הרווחת בציבור הינה כי אדם שהלך לעולמו, והותיר אחריו אישה וילדים קטנים, הרי שרכושו וזכויותיו עוברים לאישה בלבד. לא כך הם פני הדברים.

כך תתבעו פיצויים על רשלנות רפואית

כך תתבעו פיצויים על רשלנות רפואית 

מהי מהירות מופרזת?

הסכנות כאשר נוהגים בצורה בלתי אחראית או רשלנית הן רבות מאד וכדאי להזכיר מספר מהן. דבר ראשון, כאשר אתם נוהגים בצורה מסוכנת אתם מסכנים לא רק את עצמכם, אלא גם את היושבים לצדכם, את הנהגים האחרים בכביש ואת הולכי הרגל. פעמים רבות תאונות דרכים נגרמות עקב רשלנות של הנהגים, וניתן לומר כי זהו הגורם מספר אחד לתאונות דרכים, יותר מתנאי הכביש.

בן הזוג שלך הינו שותף אוטומטי בזכויותיך

מדוע נקודת המוצא של הדין לגבי בני זוג, הוא שיתוף בנכסים? מדוע לא לקבוע כי כל אדם אחראי באופן בלעדי לזכויותיו וחסכונותיו ונכסיו? מדוע העובדה כי אדם הוא נשוי, יוצרת זיקה ושיתוף של בן הזוג בפועלו ועמלו של משנהו?

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי