פורסם ב 1/2/2012 ע"י עו"ד קרן בק פוגל

חברות הפונות לגיוס עובדים ו"מוחות" לשורותיהן אשר אין באפשרותן להתחרות בתנאי שוק העבודה, פונות בשנים האחרונות לתגמול נושאי המשרה בהן, עובדיהן ואף יועציהן במניות החברה או באופציות לרכישתן. בכך הופכים העובדים להיות שותפים בחברה כבעלי מניותיה או כבעלי אופציה לרכישתן, ועל כן נושאים בסיכונים שבכישלונה של החברה ובסיכויים שתצליח. התמריץ לעובדים כפול: העובד מדורבן לבצע את העבודה שלו על מנת שיהיה זכאי לתגמול בדמות אותן מניות/אופציות, וכן מונע לקיים את חלקו בצורה הטובה ביותר ולקדם את העובדים האחרים על מנת למקסם את הפוטנציאל של כלל העובדים ולהשיא את רווחי החברה.
 
תיקון סעיף 102 לפקודת מס ההכנסה במסגרת הרפורמה משנת 2003, הסדירה לראשונה את הדרכים להעניק לעובדי חברה ונושאי משרה בה, מניות או אופציות לרכישת מניות, בחברה, בחברות אם שלה, בחברות בנות שלה ובחברות קשורות אליה, על כן קרוי התגמול אופציות 102 או אופציות לעובדים.  
החוק מאפשר לחברה לבצע הקצאת מניות או אופציות לעובדיהן, תוך פיקוח של רשות המיסים על המס המוטל על אותן זכויות באמצעות נאמן, ועל פי תכנית שמגישה החברה המאושרת מראש (תכנית כזו מוכרת כ- ESOP Employee Share/Stock Option Plan). הנאמן מחזיק על פי הוראות החוק, את המניות או האופציות בנאמנות עבור העובד לתקופה הקבועה בחוק (תקופת החסימה), עורך רישומים מסודרים של הקצאות והמימושים (המרת האופציות למניות) וגובה את המיסים החלים על אותן מניות או אופציות, מהסכומים אשר התקבלו ממכירתן טרם הוצאת המניות תחת ידיו. בתמורה נהנה העובד מדחיית מס אשר יחול על הקצאת הזכות האמורה, ממועד ההקצאה למועד מימוש הזכות.
 
מסלולי ההקצאה
ניתן להקצות מניות או אופציות לעובדים על פי החוק על פי שלושה מסלולים שונים:
א.                  הקצאה באמצעות נאמן במסלול הפירותי - המניות או האופציות נשמרות אצל הנאמן לתקופת חסימה של שנה אחת, וממוסות במועד המימוש כהכנסת עבודה לכל דבר. הוצאת השכר בשל ההטבה, ניתנת לניכוי על ידי החברה.
ב.                  הקצאה באמצעות נאמן מסלול רווח הון – זהו המסלול העדיף לעובדים. תקופת החסימה היא שנתיים, ועיקר ההטבה הגלומה בו לעובד הוא המיסוי על ההטבה כרווח הון – קרי בשיעור של 25% בלבד. מאידך, ההוצאה בגין ההטבה ניתנת לניכוי על ידי המעביד רק במקרים מסוימים.
ג.                    הקצאה רגילה, שלא באמצעות נאמן – החוק מאפשר גם הקצאה של מניות או אופציות לעובד שלא באמצעות נאמן.
 
אופציות לעובדים - מושגים
משהפכו אופציות לעובדים לכלי תגמול מקובל, נתקלים עובדים רבים בהצעה לקבל אופציות בחברה, אך אינם יודעים את המידע הבסיסי הדרוש בעת המו"מ עם המעסיק:
תכנית האופציות –  המסגרת המשפטית לניהול האופציות בחברה הכוללת תנאים כמו דרך המימוש, זכאות למימוש לאחר סיום העבודה, השפעת אירועים משפטיים כמו מיזוג על האופציות וכיו"ב.
הסכם האופציות – החוזה האישי שבין העובד למעביד לגבי האופציות הכולל את הפרטים הספיציפיים לאותו עובד, כמו מספר האופציות, תקופות ההקניה (ראה להלן), מחיר המימוש וכיו"ב.
מספר האופציות – אין די בידיעת המספר של האופציות או המניות המוצעות לעובד, כדי להעריך את החלק של העובד במניות החברה. יש לברר את מספר המניות הכולל של החברה, או את אחוז האחזקות בחברה.
תקופת ההקניה – הידועה גם כתקופת ההבשלה/ vesting period – היא התקופה בה על העובד לעבוד בחברה עד שתבשיל זכותו להקצאת המניות/האופציות. מעסיקים רותמים עובדים לעבודה בחברה לתקופה ארוכה, על ידי חלוקת הענקת האופציות למספר תקופות זמן.
מסלול ההענקה – על העובד לדעת באיזה מסלול בחרה החברה על מנת לחשב את המס אשר יחול עליו (ראה לעיל).

האמור לעיל מהווה מאמר כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי מכל סוג.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זכויותיו של מעצב אופנה בעיצוביו

האם זכאי מעצב אופנה לתבוע בגין העתקת דגמים בעיצובו, מה הן זכויותיו המשפטיות, וכיצד בידיו להגן על זכויות אלו? בפסק דין שניתן לאחרונה בחן בית המשפט המחוזי בתל אביב, תובענה בעילות משפטיות רבות אשר הוגשה בגין העתקה לכאורה של דגמים ועיצובים מתחום האופנה, וממנה ניתן ללמוד על זכויותיו של מעצב אופנה בדגמים בעיצובו.

אנונימיות וחשיפת גולשים באינטרנט

האינטרנט הגיח אל חיינו כמדיום תקשורתי חדש ובשל כך העלה שלושה סוגים של סוגיות משפטיות: סוגיות משפטיות מן הדין הכללי המטפלות באינטרנט כאמצעי תקשורת לכל דבר כמו טלפון, דואר או לוח מודעות; סוגיות משפטיות כמו דיני חוזים, קניין, קניין רוחני, מידע, פרטיות וכיו"ב, המועתקות מעולם המשפט המוחשי אל העולם הווירטואלי בשל העובדה שהאינטרנט הוא עוד מדיום לקיום מסחר, מתן שירותים ומידע; ומשפט חדש אשר נוצר בין בדמות פרשנות חדשה למשפט הקיים או אף חקיקה חדשה הנדרש נוכח התפתחות סיטואציות חדשות על ידי המדיום החדש, כמו שאלות משפטיות בדבר קישורים (links) בין אתר לאתר, שאלת סמכות השיפוט על פעולה שהתבצעה באינטרנט – באיזה מדינה התקיימה הפעולה וכיו"ב. שאלת האנונימיות על גבי הרשת היא אחת משאלות אלה.

אופציות לעובדים - תגמול שהוא כשותפות בעסקי החברה

בעלי חברות, ובעיקר חברות טכנולוגיה בתחילת דרכן התלויות בהון ראשוני קטן או אף מתנהלות ללא הון ראשוני כלל,  מתחבטים לא אחת בשאלה כיצד לתגמל את עובדיהם, בעיקר עובדים איכותיים אשר נדרשים למיזם או לעסק על מנת להקימו ולפתחו, וכיצד יוכל להתחרות בתנאי העבודה האטרקטיביים אשר מוצעים לאותם העובדים בשוק. בעלי חברות מסוג זה נדרשים ליצירתיות בתגמול עובדיהם ולפיכך השתרשה בשוק השיטה של תגמול עובדים באמצעות הקצאת אופציות או מניות של החברה לעובדים.  

אחריות דירקטורים ונושאי משרה בראי חוק החברות וההגנות עליהם

ביצוע תפקידם של נושאי משרה בתאגידים - דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים בחברה, אוצר בחובו אחריות נרחבת, במסגרתה נחשפים אותם נושאי המשרה לתביעות על ידי החברה או על ידי צדדים שלישיים בגין מעשיהם ו/או מחדליהם. בשנים האחרונות אנו רואים תמורות משמעותיות בנושא אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בתאגידים אשר באות לידי ביטוי בדין בארץ ובעולם. המאמר להלן יסקור את חובות נושאי המשרה וההגנות עליהם כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק החברות.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי