פורסם ב 12/8/2012 ע"י עו"ד רגב אלקיים

רבים מבעלי זכויות במשקים חקלאיים מבקשים להעביר את זכויותיהם במשק לאחד מבני המשפחה, וזאת, מתוך רצון לקבוע עובדות לעניין "יורש" המשק עוד בחייהם ולמנוע אגב כך יריבויות ומאבקים על הזכויות במשק לאחר פטירתם, וכן נוכח המיסוי הכבד המוטל בעת מכירת המשק.

במאמר זה נסקור את החיובים והתשלומים המוטלים על הצדדים בעת העברה ללא תמורה של הזכויות במשק בין "קרובים", כהגדרתם בחוק, ונמליץ על פיתרון שימנע סכסוכים עתידיים אשר עלולים לפרוץ בין הצדדים.
הפרוצדורה בהעברת הזכויות ללא תמורה
הפרוצדורה בעסקת העברת זכויות במשק חקלאי ללא תמורה דומה לפרוצדורה בעסקת מכירת/רכישת משק חקלאי רגילה.
תחילת העסקה בחתימת הצדדים על תצהירי העברה ללא תמורה, כאשר התצהירים חתומים ע"י הצדדים ומאומתים ע"י עורך דין (בעסקה רגילה נחתם, בדומה, חוזה מכר).
רצוי, כי מייד עם החתימה על התצהירים, מקבל המתנה, שאליו עוברות הזכויות, ירשום לזכותו משכון ברשם המשכונות על זכויותיו של נותן המתנה/המעביר במשק החקלאי.
בתוך 40 ימים מיום החתימה על התצהירים, הצדדים מחויבים לדווח על העסקה לרשויות המס.
על הצדדים לדווח למנהל מקרקעי ישראל, לאגודה החקלאית ולסוכנות היהודית (במידה והסוכנות הנה חלק מהסכם השכירות לצד המנהל והאגודה) בגין העברת הזכויות, וכן למלא אחר הוראותיהם להעברת הזכויות, לרבות הוראות המנהל להעברת זכויות במגזר החקלאי.
יש לשים לב, כי בעת ביצוע העסקה לא קיימות במשק חריגות בניה ו/או שימושים חורגים שכן המנהל ידרוש להסדיר את החריגות במסגרת העברת הזכויות, ולא יאשר את ההעברה כל עוד אלו לא הוסרו.
מיסים ותשלומים החלים על העסקה
מס שבח
נותני המתנה פטורים ממס שבח בעסקת העברה ללא תמורה בין קרובים {בהתאם להוראת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963}
דמי הסכמה
נותני המתנה פטורים מתשלום דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל בעסקת העברה ללא תמורה בין קרובים.
מס רכישה
תשלום מס הרכישה החל על מקבל המתנה הנו 1/3 מתשלום מס הרכישה החל על רוכש משק חקלאי. {סעיף 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) התשל"ה-1974}
תשלום מס הרכישה נגזר משווי המשק החקלאי. מאחר ובשעת ההעברה ללא תמורה של המשק אין בידי רשויות המס מידע ישיר לגבי ערכה של הזכות המועברת, שכן לא מדובר בהעברה בתמורה ממוכרמרצון לקונה מרצון, מומלץ לפנות לשמאי מקרקעיןעל מנת שיעריך את שווי המשק החקלאי בטרם תוגש השומה, ולחילופין, ניתן להיעזר בייעוץ שלמתווך הבקיא בעסקאות מכירת משקים חקלאיים באזור.
יצוין, כי ניתן להגיש את ההצהרה על העברה ללא תמורה ללא שומה עצמיתאך במקרה זה נוטל מקבל המתנה סיכון ששוויו של המשק החקלאי המועבר יוערך על ידי רשויות המס מעבר להערכתו האישית (הקונה רשאי להגיש השגה על השומה תוך 30 יום מיום מסירת הודעת השומה ).
מדרגות מס הרכישה משק חקלאי מורכב מבית מגורים + שטח חקלאי
לעניין בית המגורים - מס הרכישה הנו זהה למס הרכישה החל על בית מגורים במגזר העירוני.
כאשר המשק מהווה את ביתו היחידי של מקבל המתנה ואין ברשותו בית/דירה נוספת, הרי שמקבל המתנה פטור ממס רכישה עד לשווי 1,350,000 ₪. על הסכום שמעבר לכך ועד לסכום 1,601,210 ₪ ישלם מקבל המתנה 3.5%, ועל הסכום שמעבר ל1,601,210 ₪ ישלם מקבל המתנה 5%. (מס הרכישה בגין העברה ללא תמורה יהיה 1/3 מהסכום שיתקבל לעיל).
כאשר למקבל המתנה יש בית/דירה נוספת הרי שמקבל המתנה ישלם 5% משווי בית המגורים עד לשווי 1,350,000 ₪, על הסכום שמעבר לכך ועד לסכום 3,000,000 ₪ ישלם מקבל המתנה 6%, ועל הסכום שמעבר 3,000,000 ₪ ישלם מקבל המתנה 7% (מס הרכישה בגין העברה ללא תמורה יהיה 1/3 מהסכום שיתקבל לעיל).
לעניין השטח החקלאי - מס הרכישה עד לשווי 299,240 ₪ הנו 0.5% ומעבר לזה מס הרכישה הנו 5% (מס הרכישה בגין העברה ללא תמורה יהיה 1/3 מהסכום שיתקבל לעיל).
מדרגות המס וסכומי התשלומים המפורטים בפרק זה נכונים למועד עריכת המאמר, ומשתנים מעת לעת.
חתימה על חוזה בין הצדדים
ההיסטוריה מלמדת, כי במקרים רבים שבהם הועברו זכויותיו של בעל הזכויות במשק לקרוב משפחתו, נוצרו סכסוכים מרים בין הצדדים עד כדי גירושו של נותן המתנה מהמשק.
מומלץ למעביר משק חקלאי ללא תמורה לקרוב, לחתום בנוסף על תצהירי העברת הזכויות גם על חוזה עם מקבל ההעברה, אשר יסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים לכל תקופת חיי מעביר הזכויות/נותן המתנה ולרבות במקרה שיעבור לבית אבות ו/או חלילה יהיה סיעודי ונזקק.
להלן נציין מספר נקודות עיקריות שעל החוזה להכיל:
· התחייבות מצד של מקבל המתנה, כי נותן המתנה יישאר לגור בביתו שבמשק החקלאי כל חייו וללא תשלום למקבל המתנה, וכי תהיה לו חזקה בלעדית על בית המגורים בו הנו מתגורר.
· התחייבות מצד של מקבל המתנה, כי לנותן המתנה תהיה הזכות הבלעדית להשכיר את הבית בו הנו מתגורר במשק ו/או את חלקו, וכל דמי השכירות הנ"ל יהיו שייכים לנותן המתנה בלבד.
· התחייבות מצד מקבל המתנה כי לנותן המתנה תהיה הזכות, לשיקול דעתו הבלעדית, להגדיל ו/או להרוס ו/או לשנות את ביתו שבתוך המשק, ומקבל המתנה מתחייב לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם כך.
· התחייבות מקבל המתנה לטפל בנותן המתנה ולדאוג לכל מחסורו עד מלאת ימיו.
· התחייבות מקבל המתנה להפריש כספים ו/או זכויות לנותן המתנה.
· התחייבות מקבל המתנה שלא למכור את המשק ללא אישור נותן המתנה מראש ובכתב.
· התחייבות מקבל המתנה לנותן המתנה, כי במידה ונותן המתנה יועבר לבית אבות ו/או למוסד שיקומי ו/או למוסד גריאטרי ו/או לכל מסגרת אחרת, הרי ששכר הדירה שיתקבל מהבית בו מתגורר נותן המתנה יועבר במלואו למילוי צרכיו ו/או לתשלומים שיהיה חייב בהם ו/או לכל צורך אחר שנותן המתנה יראה לנכון.
· הסדרת נושא תשלומי האגרות ו/או תשלומי המיסים (לרבות: מועצה, מושב, אגודה חקלאית, חשמל ומים) ועל מי הם יחולו.
· הסדרת נושא מינוי אפוטרופוס על רכושו ו/או גופו של נותן המתנה במידה ונותן המתנה לא יוכל לתפקד ו/או לא יהיה צלול , ויהיה זקוק למינוי אפוטרופוס על רכושו ו/או גופו.
· הסדרת חובות המשק (ככל וישנם) והנושא באחריות לחובות אלו.
סיכום
העברת זכויות במשק חקלאי ללא תמורה בין קרובים דומה בצביונה למכירת/רכישת זכויות במשק חקלאי.
העברת הזכויות במשק חקלאי ללא תמורה, עשויה להעמיד את נותני המתנה בסיכון לא סביר, במידה ולא יינתן פיתרון מעמיק, יסודי ומקצועי לבעל המשק החקלאי, מעביר הזכויות, עד סוף ימיו.
לפני ביצועה של כל עסקת העברת זכויות במשק, לרבות העברה ללא תמורה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני אגודות שיתופיות ובעל ניסיון בייצוג במכירת/רכישת משקים חקלאיים.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

המדריך להעברה ללא תמורה של זכויות במשק חקלאי בין קרובים

העברת זכויות במשק חקלאי ללא תמורה בין קרובים דומה בצביונה למכירת/רכישת זכויות במשק חקלאי. העברת הזכויות במשק חקלאי ללא תמורה, עשויה להעמיד את נותני המתנה בסיכון לא סביר, במידה ולא יינתן פיתרון מעמיק, יסודי ומקצועי לבעל המשק החקלאי, מעביר הזכויות, עד סוף ימיולפני ביצועה של כל עסקת העברת זכויות במשק, לרבות העברה ללא תמורה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני אגודות שיתופיות ובעל ניסיון בייצוג במכירת/רכישת משקים חקלאיים.

השכרת מבנים לשימושים לא חקלאיים במושבים

פסק הדין שניתן בבג"צ ביום 9.6.2011, קבע, כי בעל זכויות במשק חקלאי אינו רשאי להשכיר מבנים לצדדים שלישיים למטרת תעסוקה שאינה חקלאית.  חרף המצב המשפטי המתקבל מהחלטת 1101 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל ומפסק הדין בבג"צ, עדיין קיימות דרכים חוקיות שמאפשרות "השכרת" מבנים לא חקלאיים במשקים, והדבר תלוי בנסיבותיו הספציפיות של כל משק חקלאי.

מאבק בין דורי בקיבוצים - תוצאות החלטת 979 של מנהל מקרקעי ישראל

החלטה 979 של מנהל מקרקעי ישראל, שאושרה ע"י בג"צ (יוני 2011) קובעת, בין היתר, לעניין גובה דמי החכירה לחברי הקיבוצים, כי על כל קיבוץ לבחור לפי איזו החלטת המנהל לפעול - החלטה 751 שמיטיבה עם חברי הקיבוץ הוותיקים, או החלטה 979 שמיטיבה עם חברי הקיבוץ החדשים. משמעות החלטת המנהל הנה מאבק בין דורי בין חברי הקיבוץ השונים.

בן ממשיך במשק חקלאי אינו חב בפיצוי האחים

האם הבן הממשיך, שקיבל לידיו את הזכויות במשק לאחר פטירת ההורים, חייב לפצות את אחיו? בתי המשפט קבעו בשורת פסקי דין, כי בן ממשיך אינו מפצה את אחיו היורשים, אלא אם כן זכות זו נקבעה כחלק מהסכם המשבצת. ומאחר והסכם המשבצת אינו כולל חובת פיצוי על הבן הממשיך, הרי שהבן הממשיך אינו חב בפיצוי אחיו.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי