פורסם ב 7/7/2009 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד

 הזכות לפיצויי פיטורים

ככלל, עובד שפוטר לאחר עבודה של שנה אחת ברציפות זכאי לפיצויי פיטורים.
כפיטורים ייחשבו גם:
1. פיטורים סמוך לסוף שנת העבודה הראשונה - עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים גם אם לא מלאה שנה לעבודתו במקום העבודה, אם פוטר סמוך לפני סוף שנת עבודתו הראשונה. פיטורים במועד האמור  ייחשבו כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, אלא אם הוכח אחרת.
2.  פטירת מעביד

3.  פשיטת רגל של מעביד
4.  פטירת עובד מולידה חובת תשלום פיצויי פיטורים לשאיריו.
5. מתפטר בדין מפוטר  - חוק פיצויי פיטורים קובע מספר מקרים בהם עובד ייחשב למפוטר ויהיה זכאי לפיצויי פיטורים, למרות שהתפטר ובלבד שהתפטרותו נעשתה בנסיבות ובתנאים כאמור בחוק.

6. חילופי מעבידים במקום העבודה מקימים את הזכות לקבלת פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם, אלא אם קיבל המעביד החדש על עצמו, על פי התחייבות כלפי העובד בכתב, את האחריות לתשלום פיצויי הפיטורים עבור תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם. במקרה כזה יראו  את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם כאילו נעבדה אצל המעביד החדש.
התנאים כאמור מהווים נושא לדיון נפרד ומקיף. להלן תובא רק רשימת המקרים הקבועים בחוק:
א.    התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי, של העובד או של "בן משפחה" כמוגדר בחוק.
ב.  התפטרות של הורה (תיקון: תשכ"ד, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ה)  לצורך טיפול בילד, שנולד או שאומץ.
ג.   התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות.
ד.   התפטרות לרגל העתקת מגורים בתנאים ועקב המאורעות הקבועים בחוק.
ה.    אי-חידוש חוזה עבודה, במקרה של העסקה על פי חוזה עבודה לתקופה קצובה ואי חידושו על ידי המעביד. לחריג זה נכנס גם  עובד עונתי, שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה ולא הובטחה לו עבודה רצופה.
ו.     התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
ז.    התפטרות לצורך התגייסות לשירות סדיר או  לצורך התגייסות למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר – בתנאים הקבועים בחוק.
ח.    התפטרות עקב היבחרו של העובד לראשות רשות מקומית או כסגן ראש רשות מקומית.
ט.    תפטרות עובד שהגיע לגיל הפרישה - פעם אחת בלבד, דהיינו אם לאחר שהתפטר בגלל הגעתו לגיל פרישה מועסק העובד על ידי מעביד אחר, אין הוא יכול להתפטר ולקבל שוב פיצויי פיטורים, רק מפני שהוא מעל לגיל פרישה.
י.      נוהג - עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטוריםגם במקרה של התפטרות אם יוכיח שזהו הנוהג במקום העבודה.            

שיעור הפיצויים 

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד, או באותו מקום עבודה, ובאופן יחסי עבור חלק משנה. השכר החודשי הקובע לצורך חישוב הפיצויים הוא שכר החודש האחרון לתקופת העבודה.
לגבי עובד עונתי - חלק של השנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה.
רכיבי השכר הקובעים לצורך חישוב פיצויי הפיטורים הם - שכר היסוד, תוספת יוקר, תוספות אחרות שנקבע כך לגביהן מפורשות בהסכם קיבוצי או בהסכם אישי בין העובד למעביד וכן, ותוספות קבועות אחרות שמקבל העובד ואשר אינן מותנות במילוי תנאי כלשהו על ידו.    
מטבע הדברים, גמול עבור שעות נוספות או תשלום הוצאות אחזקת רכב או תשלום אש"ל אינם נכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, שכן מדובר בתשלום אשר מותנה בעבודה נוספת של העובד ו/או בהוצאת ההוצאה אשר בגינה הוא מתוגמל. לעומת זאת, במקרה של תשלום גלובלי קבוע עבור שעות נוספות, ששולם לעובד אשר בפועל לא עבד שעות נוספות, או תשלום עבור אחזקת רכב לעובד שלא היה בעל רישיון נהיגה וכדומה, לגביהם פסק בית הדין לעבודה שמדובר בפיקציה שאינה אלא מסווה לתשלום שכר יסוד והכיר באותם תשלומים כחלק משכר היסוד של העובד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים שלו.
 בחוק הותקנו תקנות ונקבעו הלכות לגבי אופן חישוב שיעור הפיצויים לגבי עובדים ששכרם שולם באופן שונה מהאמור לעיל או לגבי מקרים חריגים כדלקמן:
1.  עובד שעבר ממשרה חלקית למלאה או להפך, החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים. 
2. עובד ששכרו האחרון הופחת -   לגבי התקופה שלפני ההפחתה - לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה – לפי השכר האחרון.
3. עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתו או במהות תפקידו - החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.
4. לגבי עובד בשכר יומי/שעתי  - ייעשה החישוב לפי ממוצע יומי/ ממוצע שעות עבודה של 12 חודשי עבודה שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף אחרון ליום/לשעה.
5. עובד בשכר קבלני - ממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטוריןאו  עובד בשכר בסיס + עמלות  - שיעוא הפיצויים יהיה שכר בסיס אחרון, בתוספת ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
תשלום לקופת-תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא באלה קרנות לא יבוא במקום פיצויי-פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ואושר על ידי שר העבודה.

שכר הכולל פיצויי פיטורים
הסכם בין מעביד לבין עובד הקובע שהפיצויים כלולים בשכר העבודה של העובד יהיה תקף ויבוא במקום הוראות חוק, בכפוף להוראות הסכם קיבוצי החל על העובד והמעביד, אם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך על ידיו לכך.

פיצויים וגמלת פרישה
היה עובד או שאיריו זכאי על פי חיקוק לגמלה מן המעביד עקב פרישת העובד מהעבודה או מסיבה אחרת, תבוא הגמלה במקום זכותו לפיצויי-פיטורים לפי חוק זה.

אובדן הזכות לפיצויי פיצויים
בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא-פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד; בדונו בעניין זה יונחה בית הדין על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים. בפועל הכירו בתי הדין לעבודה בפיטורים, אשר אינם מזכים את העובד בפיצויי פיטורים במקרים של מעילה בכספי המעביד או התנהגות שיש בה משום מעילה קשה באמון או התנהגות בלתי הולמת בעליל.
> בכל תרחיש מומלץ להיוועץ מול עורך דין דיני עבודה לפני שמקבלים כל החלטה.
* האמור לעיל הינו מאמר משפטי כללי ואין לראות בו או בתוכנו משום ייעוץ משפטי. 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

זכויות העובד בסיום עבודתו - פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים, הינה מזכויות היסוד השמורות לעובד המפוטר לאחר שעבד שנה באותו מקום עבודה. אולם, זכות זאת הורחבה והוחלה על מקרים רבים נוספים המקנים גם לעובד שלא פוטר בפועל את הזכות לפיצויים. הדיון בשאלה מי זכאי לפיצויי פיטורים הינו רחב ביותר. במאמר זה נביא סקירה כללית של הזכות לפיצויי פיטורים ואופן חישוב הסכום לפיצויים.

חופשה שנתית

זכות זו מהווה את אחת מהזכויות הסוציאליות לה זכאי כל עובד, יהא אשר יהא אופן העסקתו – עובד על בסיס חודשי, יומי, שעתי, עובד המועסק במשרה מלאה או חלקית, כולם זכאים לחופשה שנתית, כקבוע בחוק. חוק חופשה שנתית הוא אחד מחוקי המגן ועל זכות החופשה המוענקת בו לעובד, אין הוא יכול לוותר ולו אף באופן חלקי.

האם אני זקוק לשירותי עורך דין בתחום דיני עבודה?

מאמר מידע אשר מסביר את חשיבות הפנייה לעורך דין בתחום דיני העבודה

האם זו חובה לתת הודעה מוקדמת על פיטורים לעובד?

מעמד של פיטורים הוא אינו מצב פשוט, אם ברמה הנפשית או אם ברמה המעשית. המפוטר, יצטרך לעמוד בסיטואציה, אשר בה עליו לקבל מגוון החלטות להמשך דרכו, כאשר חלק מהחלטות אלה, נוגעות לשימוש הזכויות החוקיות שלו. יש לציין, כי חוק הפיטורין הינו מושג כללי שכולל תחתיו חוקים שנוגעים לפיטורי עובדים כמו: פיצויי פיטורין, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ותקנות נוספות הנוגעות לנושאים אלה. 

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי