פורסם ב 7/7/2009 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד

נכ
דמי הבראה
 
זהו תשלום שהונהג במשק לפני שנים רבות ונועד במקורו למימון נופש של העובד, ובהתאם לכך הותנה בהצגת קבלות על יציאה לנופש. בשנים האחרונות ניתן תשלום זה ללא תנאי, לכל עובד שכיר במדינה שמועסק באותו מקום עבודה מעל שנה. הזכאות לדמי הבראה נובעת מכוח הסכם הקיבוצי כללי שבין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם קיבוצי כללי), אשר הוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק

לכמה ימי הבראה בשנה זכאי העובד?
מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה נקבעים בהתאם לוותק שלו ולפי ההסדר החל במקום עבודתו, ובלבד שלא יפחת מזה הקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשקקיימים הבדלים לא מבוטלים בין ימי ההבראה להם זכאי עובד במגזר הפרטי לעומת עובד מהמגזר הציבורי או ההסתדרותי.
 
להלן פירוט מספר ימי ההבראה להם זכאים העובדים מהמגזרים השונים - 
 
א. עובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי:
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה - 5 ימי הבראה .
מהשנה השנייה ועד השנה שלישית - 6 ימי הבראה.  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית - 7 ימי הבראה. מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה. מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9ימי הבראה. מהשנה העשרים ואילך לעבודה - 10 ימי הבראה.
 
ב. עובדים במגזר הציבורי שעליהם חלות הוראות התקשי"ר:
ב- 3 השנים הראשונות - 7 ימי הבראה.  מהשנה ה-4 עד ה-10- 9 ימי הבראה.
מהשנה ה- 11 עד השנה ה-15 - 10 ימי הבראה. מהשנה ה- 16 עד השנה ה-19 - 11 ימי הבראה.  מהשנה ה- 20 עדהשנה ה-24- 12 ימי הבראה. מהשנה ה- 25 ואילך- 13 ימי הבראה. 

ג.  עובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות:
שנת עבודה הראשונה - 9 ימי הבראה.  מהשנה השנייה עד הרביעית- 11 ימיהבראה.
מהשנה החמישית ואילך - 12 ימי הבראה.  מהשנה האחת עשרה ועד החמשעשרה- 13 ימי הבראה.  מהשנה השש עשרה ועד העשרים- 14 ימי הבראה. מהשנה העשרים ואחת ואילך- 15 ימי הבראה.

מהו התעריף ליום הבראה?
סכום דמי ההבראה במגזרהפרטי נכון למועד כתיבת מאמר זה (מאי 2009) עומד על סך של 331 ש"ח לכל יום הבראה.  דמי ההבראה במגזר הציבורי וההסתדרותי בדרך כלל גבוהים יותר מאלו שבמגזר הפרטי. ככלל, הסכום היומי לדמי הבראה מתעדכן מפעם לפעם במהלך השנים.
את השיעור הכולל של דמי ההבראה לו זכאי העובד יש לחשב לפי הנוסחה הבאה: מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד  X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה

גם עובדים העובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות משרתם, בהתאם, גם עובדים על בסיס שכר שעתי או יומי זכאים לתשלום דמי הבראה.
הנוסחה לחישוב דמי הבראה לעובד במשרה חלקית:
חלקיות המשרה X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה
הנוסחה לחישוב דמי הבראה לעובד על בסיס שכר שעתי או יומי:
מספר שעות/ימי עבודה בפועל בחודש X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ מספר שעות/ימי עבודה בחודש למשרהמלאה.

המועד לתשלום הינו  באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.  אין מניעה לפצל את התשלומים.
 
וותק לצורך תשלום דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.
בשנים הבאות, עובד יהיה זכאי לתשלום החלק היחסי של דמי ההבראה גם אם לא סיים שנה מלאה, זאת כאמור, כל עוד סיים את שנת עבודתו הראשונה.
תקופת היעדרות בשל חופשה ללא תשלום או כל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, לא תחשב במניין התקופה לתשלום דמי הבראה.
זאת למעט תקופת חופשת לידה אשר כן תחושב לוותק לצורך חישוב דמי הבראה.

עובד לא יכול לוותר על זכות לתשלום דמי הבראה אולם מעביד רשאי לסכם עם העובד כי דמי ההבראה ישולמו לו כחלק משכרו הכולל. הסכמה כזו צריך שתהא מפורשת וברורה, כאשר נטל ההוכחה בדבר קיומה מוטלת על המעביד.
 
התיישנות: עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. .
 

האמור לעיל הינו מאמר משפטי כללי ואין לראות בו או בתוכנו משום ייעוץ משפטי. לקבלת ייעוץ משפטי פרטני אנא פנו אלינו למשרדנו בטל: 03-5444860.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

חופשה שנתית

זכות זו מהווה את אחת מהזכויות הסוציאליות לה זכאי כל עובד, יהא אשר יהא אופן העסקתו – עובד על בסיס חודשי, יומי, שעתי, עובד המועסק במשרה מלאה או חלקית, כולם זכאים לחופשה שנתית, כקבוע בחוק. חוק חופשה שנתית הוא אחד מחוקי המגן ועל זכות החופשה המוענקת בו לעובד, אין הוא יכול לוותר ולו אף באופן חלקי.

האם אני זקוק לשירותי עורך דין בתחום דיני עבודה?

מאמר מידע אשר מסביר את חשיבות הפנייה לעורך דין בתחום דיני העבודה

דיני עמותות: מוסדות העמותה וסמכויותיהם; אחריות חברי הועד

במאמר זה נסקור את מוסדות העמותה וסמכויותיהם עפ"י חוק ונדון בהרחבה בסוגית אחריות ועד העמותה וחבריו.

שמירת הריון

לאישה עובדת הנאלצת להישאר בבית בשמירת הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר - הנובע מן ההריון, מובטחת גמלת הריון. גמלת שמירת הריון באה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן שהיא בשמירת הריון, והביטוח הלאומי הוא הגוף המשלם לעובדת המצויה בשמירת הריון את הגמלה.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי