פורסם ב 7/7/2009 ע"י עורכת דין גליה שמילוביץ- גרינגרד

נכ
דמי הבראה
 
זהו תשלום שהונהג במשק לפני שנים רבות ונועד במקורו למימון נופש של העובד, ובהתאם לכך הותנה בהצגת קבלות על יציאה לנופש. בשנים האחרונות ניתן תשלום זה ללא תנאי, לכל עובד שכיר במדינה שמועסק באותו מקום עבודה מעל שנה. הזכאות לדמי הבראה נובעת מכוח הסכם הקיבוצי כללי שבין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: הסכם קיבוצי כללי), אשר הוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשק

לכמה ימי הבראה בשנה זכאי העובד?
מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בשנה נקבעים בהתאם לוותק שלו ולפי ההסדר החל במקום עבודתו, ובלבד שלא יפחת מזה הקבוע בהסכם הקיבוצי הכללי שהוראותיו הורחבו בצווי הרחבה על כלל המשקקיימים הבדלים לא מבוטלים בין ימי ההבראה להם זכאי עובד במגזר הפרטי לעומת עובד מהמגזר הציבורי או ההסתדרותי.
 
להלן פירוט מספר ימי ההבראה להם זכאים העובדים מהמגזרים השונים - 
 
א. עובדים במגזר הפרטי עליהם חל ההסכם הקיבוצי הכללי:
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה - 5 ימי הבראה .
מהשנה השנייה ועד השנה שלישית - 6 ימי הבראה.  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית - 7 ימי הבראה. מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה. מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9ימי הבראה. מהשנה העשרים ואילך לעבודה - 10 ימי הבראה.
 
ב. עובדים במגזר הציבורי שעליהם חלות הוראות התקשי"ר:
ב- 3 השנים הראשונות - 7 ימי הבראה.  מהשנה ה-4 עד ה-10- 9 ימי הבראה.
מהשנה ה- 11 עד השנה ה-15 - 10 ימי הבראה. מהשנה ה- 16 עד השנה ה-19 - 11 ימי הבראה.  מהשנה ה- 20 עדהשנה ה-24- 12 ימי הבראה. מהשנה ה- 25 ואילך- 13 ימי הבראה. 

ג.  עובדים במגזר ההסתדרותי עליהם חלות הוראות חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות:
שנת עבודה הראשונה - 9 ימי הבראה.  מהשנה השנייה עד הרביעית- 11 ימיהבראה.
מהשנה החמישית ואילך - 12 ימי הבראה.  מהשנה האחת עשרה ועד החמשעשרה- 13 ימי הבראה.  מהשנה השש עשרה ועד העשרים- 14 ימי הבראה. מהשנה העשרים ואחת ואילך- 15 ימי הבראה.

מהו התעריף ליום הבראה?
סכום דמי ההבראה במגזרהפרטי נכון למועד כתיבת מאמר זה (מאי 2009) עומד על סך של 331 ש"ח לכל יום הבראה.  דמי ההבראה במגזר הציבורי וההסתדרותי בדרך כלל גבוהים יותר מאלו שבמגזר הפרטי. ככלל, הסכום היומי לדמי הבראה מתעדכן מפעם לפעם במהלך השנים.
את השיעור הכולל של דמי ההבראה לו זכאי העובד יש לחשב לפי הנוסחה הבאה: מספר ימי ההבראה לו זכאי העובד  X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה

גם עובדים העובדים במשרה חלקית זכאים לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות משרתם, בהתאם, גם עובדים על בסיס שכר שעתי או יומי זכאים לתשלום דמי הבראה.
הנוסחה לחישוב דמי הבראה לעובד במשרה חלקית:
חלקיות המשרה X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ דמי הבראה
הנוסחה לחישוב דמי הבראה לעובד על בסיס שכר שעתי או יומי:
מספר שעות/ימי עבודה בפועל בחודש X מספר ימי הבראה X התעריף ליום הבראה = סה"כ מספר שעות/ימי עבודה בחודש למשרהמלאה.

המועד לתשלום הינו  באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.  אין מניעה לפצל את התשלומים.
 
וותק לצורך תשלום דמי הבראה: עובד זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה.
בשנים הבאות, עובד יהיה זכאי לתשלום החלק היחסי של דמי ההבראה גם אם לא סיים שנה מלאה, זאת כאמור, כל עוד סיים את שנת עבודתו הראשונה.
תקופת היעדרות בשל חופשה ללא תשלום או כל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, לא תחשב במניין התקופה לתשלום דמי הבראה.
זאת למעט תקופת חופשת לידה אשר כן תחושב לוותק לצורך חישוב דמי הבראה.

עובד לא יכול לוותר על זכות לתשלום דמי הבראה אולם מעביד רשאי לסכם עם העובד כי דמי ההבראה ישולמו לו כחלק משכרו הכולל. הסכמה כזו צריך שתהא מפורשת וברורה, כאשר נטל ההוכחה בדבר קיומה מוטלת על המעביד.
 
התיישנות: עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. .
 

האמור לעיל הינו מאמר משפטי כללי ואין לראות בו או בתוכנו משום ייעוץ משפטי. לקבלת ייעוץ משפטי פרטני אנא פנו אלינו למשרדנו בטל: 03-5444860.

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

מה ניתן לעשות כשיש אפליה במקום העבודה?

ביום יום אנו רואים אפליה סביבנו שמעציבה את הלב. לעתים אנו אף מרגישים זאת על בשרנו. לא תמיד יש לנו מה לעשות, אך, כשזה נוגע למסגרת העבודה, נוכל גם נוכל.

זכויות העובד בסיום עבודתו - פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים, הינה מזכויות היסוד השמורות לעובד המפוטר לאחר שעבד שנה באותו מקום עבודה. אולם, זכות זאת הורחבה והוחלה על מקרים רבים נוספים המקנים גם לעובד שלא פוטר בפועל את הזכות לפיצויים. הדיון בשאלה מי זכאי לפיצויי פיטורים הינו רחב ביותר. במאמר זה נביא סקירה כללית של הזכות לפיצויי פיטורים ואופן חישוב הסכום לפיצויים.

דיני עבודה- גם במגזר הציבורי

בגופים ציבוריים חל איסור על העסקת בן משפחה ללא מכרז, וזאת לצורך מניעת ניגוד עניינים. אולם, כאשר מתרחש אירוע כזה, נשאלת השאלה על מי האחריות להסדיר את סוגיית ניגוד העניינים?

דיני עמותות: תקנון עמותה

תקנון עמותה הינו בראש ובראשונה חוזה בין העמותה לבין חבריה ובינם לבין עצמם. לתקנון עמותה משמעויות רבות וחלות עליו הוראות ספציפיות להן מוקדש פרק מיוחד בחוק העמותות תש"ם – 1980 (להלן: "החוק"). במאמר זה נדון בתוקפו של התקנון, מגבלותיו וחשיבותו.

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי