פורסם ב 8/2/2016 ע"י עו"ד דיאנה רוזנבוים

כשם שאדם רשאי למכור נכס מקרקעין השייך לו, כך שהוא רשאי לתתו במתנה. פעמים רבות, מתנות מעין אלה ניתנות לקרוב משפחה, מתוך רצון להיטיב עם המקבל או על מנת להביע הכרת תודה על מעשה כלשהו, ולא מתוך שיקול עסקי, כמקובל.

כיצד מתבצעת הענקת המתנה?

כאשר המתנה היא מטלטלין, הקניית המתנה מתבצעת במסירתה לידי המקבל תוך הסכמה ביניהם שמדובר במתנה.

לעומת זאת, כאשר המתנה היא זכויות בנכס מקרקעין (למשל, בית, דירה, מגרש, חנות וכיוב'), הקניית המתנה מצריכה מסמך בכתב וכן רישום מקרקעין במרשם הרלוונטי (למשל בלשכת רישום המקרקעין ו/או במנהל מקרקעי ישראל). הדבר נובע מכך שהקניית נכס מקרקעין ללא תמורה (או בתמורה סמלית) היא עסקה במקרקעין לכל דבר ועניין, וככזו היא צריכה להיערך בכתב ולהירשם.

בבואנו לבצע את רישום המתנה, יש לדווח על העסקה לרשויות המס כפי שמדווחים על כל עסקה אחרת. המעניק ייחשב למוכר (לצורך חיוב במס שבח או קבלת פטור) ומקבל המתנה ייחשב לקונה (לצורך חישוב מס רכישה). כמובן שבנסיבות מסוימות ייתכנו שיעורי מס נמוכים יותר (כגון במקרה של העברה לקרוב משפחה), כפי שיפורט במאמר נפרד.

כל עוד לא בוצע רישום מקרקעין כאמור, הקניית נכס המקרקעין לא הושלמה והיא נתפסת רק כהתחייבות לעשות עסקה (ס' 7 (ב) לחוק המקרקעין) ובמקרה הנדון – התחייבות לתת מתנה.

כל עוד העברת הנכס לא הושלמה ברישום, הנותן יכול לחזור בו מהמתנה שהתחייב לתת, בהתקיים תנאים מסוימים שיפורטו להלן. לאחר שהמתנה הוקנתה למקבל, הפעולה המשפטית הושלמה, ומשכך, לאחר שלב זה, הנותן שוב אינו יכול לחזור בו מן המתנה ולבטלה.

מתי הנותן יכול לחזור בו מהתחייבות לתת מתנה?

סעיף 5 לחוק המתנה מונה שני תנאים, שבהתקיימם רשאי נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו, אלא אם "ויתר בכתב על רשות זו":

(1)   כל עוד "מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות";

(2)   מלבד התנאי הקודם, אם נותן המתנה חוזר בו בגלל "התנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן". 

מהו שינוי מצב? איזו התנהגות תחשב להתנהגות מחפירה? עד כמה ניכרת צריכה להיות ההרעה במצבו הכלכלי של הנותן? על שאלות אלה משיבים בתי המשפט על פי הנסיבות הספציפיות המובאות בפניהם בכל עניין ועניין, על פי קוים מנחים שיפורטו במאמר נפרד. 

באיזה אופן יש לחזור מהתחייבות להענקת המתנה?

חוק המתנה קובע כי התחייבות ליתן מתנה בעתיד, צריכה להיערך בכתב, אך אינו מציין האם יש צורך במסמך בכתב לשם מתן תוקף לביטול ההתחייבות שניתנה. מאחר ודיני החוזים הכלליים חלים על חוזה המתנה, יש ליידע על ביטול ההתחייבות באופן שנקבע בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) לעניין ביטול חוזה, כלומר באמצעות משלוח הודעת ביטול בדואר רשום (אם הצדדים לא קבעו דרך אחרת או אם אין דרך אחרת המקובלת בנסיבות העניין). מאחר ובדומה לביטול חוזה "רגיל" שיש תמורה בצדו, גם ביטול התחייבות להעניק מתנה הוא פעולה משפטית חד צדדית, ולכן גם כאן, קיים צורך ליידע בכתב את מקבל המתנה על ביטול ההתחייבות, ולמנוע ממנו לפעול על פי ציפיות שלא יתממשו.

ייפוי כוח בלתי חוזר ליתן מתנה

ייפוי כוח בלתי חוזר, בו הנותן מוותר על זכותו לחזור בו מהמתנה, עונה על דרישת הכתב, אך למרות האמור בו, אינו שולל את זכותו של המעניק על פי סעיף 5 לחוק המתנה, מלהתחרט ולחזור בו מהבטחתו לתת מתנה, כמובן בתנאי שנתקיימו יתר התנאים האמורים לעיל.

התחייבות לתת מתנה בעתיד

התחייבות לתת מתנה בעתיד חייבת להיות מעוגנת במסמך בכתב (סעיף 5 (א) לחוק המתנה). דרישה זו היא מהותית  ולא ראייתית. משמע, התחייבות בעל פה לתת מתנה במקרקעין, גם אם ניתן להוכיח שאכן ניתנה, הנה משוללת תוקף ולא ניתן לאכוף אותה, אם לא הועלתה על הכתב. 

מה קורה אם אחד הצדדים לחוזה המתנה הלך לעולמו?
חוק המתנה דן במתנות בין אנשים חיים. כיון שכך, לא ניתן לאכוף התחייבות לתת מתנה לאחר שנותן ההתחייבות הלך לעולמו. לפיכך, מומלץ לאדם הרוצה להעניק נכס בעתיד, להסדיר את ענייני העברה באמצעות צוואה.
מה קורה כאשר מקבל ההתחייבות להענקת נכס במתנה נפטר לפני המעניק? כדי לאפשר למעניק לחזור בו מהמתנה במקרה שכזה, מומלץ לציין בכתב ההתחייבות לתת מתנה, כי המתנה מותנית בכך שהמקבל יהיה בחיים בעת קבלתה.

 

מאמר זה נותן סקירה כללית בלבד של הדין, איננו מהווה ייעוץ משפטי וייתכנו בו השמטות. על מנת להבין את המצב המשפטי החל בנסיבות ספציפיות, מומלץ להיוועץ בעורך דין. לייעוץ נוסף ניתן לפנות אלינו בדוא"ל:

[email protected] 

מחפש עורך דין?
קבל הכוונה אישית

עוד כתבות בנושא

עורך דין בגוש עציון

כמעט כל תושב באזור גוש עציון יזדקק אי פעם לשירות של עורך דין. אנחנו לא מתכוונים חלילה לומר בזה כי באזור גוש עציון מתגוררים אנשים המועדים לפשע, כי שירות של עורך דין זה לא משהו שאנחנו זקוקים רק בעת שאנחנו עומדים לדין. כאשר אנחנו עומדים לפני רכישת דירה וכן במקרים טריוויאליים שונים אשר בהם יש צורך בליווי משפטי של עורך דין והדבר לא קשור כלל לפלילים, נזדקק לסיוע של עורך הדין.

דיני מקרקעין: מכתב החרגה וחשיבותו

אחד האמצעים להבטיח את כספו של רוכש הדירה מקבלן, הוא באמצעות מכתב החרגה. מהו מכתב זה, מה חשיבותו ומה הסכנות באי הנפקתו לרוכש?

פינוי מושכר תוך עשיית דין עצמי

כידוע ולמצער, קיימת תופעה של שוכרי דירות המסרבים להתפנות מהדירה. האם ניתן לסלק שוכר כזה בכוחות עצמנו?להחליף את המנעולים לדירה? לפנות את חפצי השוכר? לנתק את זרם החשמל או המים לדירה? התשובה הקצרה היא "לא". לשם סילוק שוכר מהדירה נדרש הליך משפטי, שאם לא מקיימים אותו, עלולים להתחייב בהוצאות כבדות.

פטור מארנונה על נכסי מקרקעין

במאמר זה נסקור את הסוגיה של קבלת פטור מתשלום ארנונה ביחס לנכסי מקרקעין, במיוחד כאלו המהווים דירת מגורים, אשר לא נעשה בהן שימוש (דירות שאינן מאוכלסות וכו').

מחפש עורך דין?
קבל ייעוץ אישי